Jakie organizacje mogą ubiegać się o uczestnictwo w Programie?
  • Fundacje (z wyłączeniem tych, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego bądź zostały założone przez partie polityczne).
  • Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, działające w zakresie działalności pożytku publicznego, której rezultaty dostępne są dla osób bez względu na ich wyznanie (z programu wyłączona jest działalność konfesyjna).
  • Organizacje kościelne działające w zakresie działalności pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania odrębnej osobowości prawnej (niezależnej od parafii, zgromadzenia bądź kościoła). Wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powyższe organizacje muszą działać w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.