Produktu nie może zamówić osoba fizyczna, a jedynie organizacja zakwalifikowana do programu.

  • Wsparcie dostępne jest dla organizacji bez względu na rozmiar ich budżetu operacyjnego.
  • Wsparcie przysługuje organizacjom zarejestrowanym w KRS oraz bibliotekom publicznym.
  • Wsparcie jest dostępne dla każdego typu organizacji.

  • Organizacja otrzymująca wsparcie powinna wykazać chęć i możliwość przekazania CleverReach informacji potrzebnych do tworzenia przypadków testowych oraz wyrażenia opinii o tej usłudze.

    Organizacje wspierające lub praktykujące dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, niepełnosprawność, rasę, budowę ciała, religię, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny nie są uprawnione do skorzystania z tego programu.  Organizacja powinna być w stanie wykazać, że nie wspiera ani nie praktykuje dyskryminacji.

    Organizacja nie może przekazać lub sprzedać produktów CleverReach.