Amazon Web Services (AWS) to bezpieczna platforma świadcząca usługi w chmurze zapewniająca dużą moc obliczeniową, dostęp do narzędzi umożliwiających korzystanie z baz danych, przekazywanie treści i wiele innych. Dzięki AWS organizacja ma dostęp do usług mających na celu wsparcie jej rozwoju i działalności. Jeśli Wasza organizacja dopiero zaczyna przygodę z AWS lub chcecie dowiedzieć się więcej o oferowanych usługach, zachęcamy do zapoznania się z filmikami wprowadzającymilaboratoriami i studiami przypadków.

Czym jest Program Dotacji AWS dla Organizacji Non-Profit?

Program Dotacji AWS dla Organizacji Non-Profit zapewnia dostęp do środków AWS, które mają na celu wsparcie organizacji non-profit we wdrożeniu rozwiązań technologicznych w chmurze. Tym samym organizacje mogą realizować swoje misje bez potrzeby inwestowania w fizyczną infrastrukturę.AWS poprzez TechSoup przyznaje uprawnionym organizacjom w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca) dotację w wysokości 2 000 USD w środkach AWS.
Organizacje mogą wykorzystać te środki na pokrycie opłat za usługi w chmurze AWS dostępne w zależności od regionu. Środki AWS nie mogą być jednak wykorzystane do pokrycia kosztów związanych z Instancjami Rezerwowanymi Amazon EC2, usługą Amazon Mechanical TurkAWS Marketplacerejestracją nazwy lub transferem domeny w ramach Amazon Route53 oraz opłatami za usługi, które naliczane są z góry. Dotację można wykorzystać na pokrycie miesięcznych opłat za wsparcie techniczne.Dzięki AWS, organizacje non-profit nie muszą inwestować w kosztowną infrastrukturę informatyczną oraz zarządzanie nią. Korzystając z usług w chmurze, organizacje mogą korzystać z takiego zakresu zasobów komputerowych, jaki potrzebny jest im do usprawnienia pracy i realizowania swojej misji.Sprawdźcie, co Amazon Web Services robi dla organizacji non-profit na całym świecie.                              
Jakie organizacje mogą wziąć udział w Programie Dotacji AWS dla Organizacji Non-Profit?
Wszystkie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), biblioteki publiczne i muzea kwalifikują się do programu Dotacji Amazon Web Services z wyłączeniem organizacji o charakterze edukacyjnym, w tym:
 • prowadzących placówki edukacyjne;
 • będących stowarzyszeniem studenckim lub absolwenckim;
 • świadczących usługi na rzecz studentów;
 • świadczących usługi edukacyjne.
Warunki udziału w Amazon Web Services
Ilość: Organizacje w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca) mogą ubiegać się o pojedynczą dotację w wysokości 2 000 USD w środkach AWS.
Budżet: Do udziału w programie uprawnione są organizacje o dowolnym rozmiarze rocznego budżetu operacyjnego.
Organizacje: Do Programu Dotacji Amazon Web Services kwalifikują się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), biblioteki publiczne i muzea z wyłączeniem organizacji o charakterze oświatowymstudenckim i edukacyjnym, w tym:
 • prowadzących placówki edukacyjne;
 • będących stowarzyszeniem studenckim lub absolwenckim;
 • świadczących usługi na rzecz studentów;
 • świadczących usługi edukacyjne.

Warunki korzystania:
 • Warunki: Organizacje ubiegające się o dotację przed skorzystaniem z usługi muszą zaakceptować Warunki korzystania z Programu AWS dla Organizacji Non-Profit.
 • Ankieta: Organizacje ubiegające się o dotację zobowiązane są po jej otrzymaniu do wypełnienia właściwej ankiety.
 • Polityka przeciwdziałania dyskryminacji: Organizacje, które wspierają lub praktykują wszelką dyskryminację na tle wieku, pochodzenia, płci, niepełnosprawności, rasy, budowy ciała, religii, orientacji seksualnej lub sytuacji społeczno-ekonomicznej, nie mogą skorzystać z tego programu. Organizacje ubiegające się o dotację muszą być w stanie wykazać, że nie dyskryminują w żaden z wyżej wymienionych sposobów.
 • Studium przypadku: Organizacje, które skorzystały z dotacji zobowiązane są do przekazania określonych informacji AWS w celu stworzenia studium przypadku lub świadectwa udziału w programie.
Dystrybucja Środków:
 • Środki z danego programu zostaną przydzielone jedynie zakwalifikowanym organizacjom, a nie osobom fizycznym.
 • Organizacje otrzymujące dotację nie mogą jej przekazać lub odsprzedać.
Czym jest darmowa wersja Amazon?
Poza Programem Dotacji dla Organizacji Non-Profit, Amazon oferuje także możliwość rejestracji organizacji i skorzystania z darmowego 12-miesięcznego konta AWS. Darmowa wersja AWS jest ofertą niezależną od Programu Dotacji i uprawnia do korzystania z niektórych usług za darmo w ramach z góry określonych limitów. Darmowa wersja AWS jest dostępna tylko dla pojedynczego konta organizacji.
Przed udziałem w Programie Dotacji, Amazon radzi utworzyć konto w darmowej wersji AWS. Otrzymanie dotacji nie zresetuje 12-miesięcznego okresu ważności darmowej wersji AWS.W większości przypadków, organizacje będą beneficjentami zarówno Programu Dotacji AWS, jak i darmowej wersji AWS.
Taka konfiguracja pomoże organizacjom na maksymalne wykorzystanie infrastruktury AWS w systemie repetycyjnym, pozwalając na zarządzanie stronami internetowymi i oprogramowaniem do zbierania środków, przechowując i analizując dane oraz tworząc nowe systemy.

Czy potrzebuję konta AWS, aby ubiegać się o dotację?
Organizacja będąca beneficjentem programu musi posiadać ważne konto AWS, z nazwą organizacji jako Nazwa Konta.
Jeśli organizacja nie posiada konta AWS, musi zarejestrować nowe konto AWS, aby móc ubiegać się o dotację. Do otworzenia konta AWS wymagana jest karta kredytowa.

Jak długo mogę korzystać ze środków?
Środki są ważne jedynie przez 12 miesięcy od ich przyznania. Po upłynięciu tego okresu utracą ważność. Co się stanie, gdy wykorzystam wszystkie środki lub ich termin upłynie? Po wykorzystaniu wszystkich środków lub po upływie 12 miesięcy, wszelkie opłaty będą pobierane z podłączonej do konta karty kredytowej według standardowych stawek.
Amazon zaleca korzystanie z Amazon CloudWatch, gdzie można ustawić powiadomienia o płatności, które zabezpieczą Waszą organizację przed nieplanowanymi kosztami.

Czy mogę odnowić dotację po upływie pierwszego roku?
Organizacje mogą ubiegać się o dotację przez TechSoup raz w ciągu jednego roku fiskalnego (od 1 lipca do 30 czerwca).

Czy po uiszczeniu opłaty administracyjnej moja prośba o dotację może zostać odrzucona?
Nie. Tylko organizacje uprawnione do udziału w Programie Dotacji będą mogły się o nią ubiegać i tylko od nich zostanie pobrana opłata administracyjna.