Produkty przekazywane są jedynie kwalifikującym się organizacjom, nie osobom indywidualnym.
  Organizacje religijne bez desygnacji świeckiej nie kwalifikują się do tego programu. Za desygnację świecką uznaje się organizację oddzielną od kościoła lub organizacji religijnej, która pomaga ludziom bez względu na ich religię oraz nie zajmuje się propagowaniem konkretnej religii.

  Na wsparcie z Adobe nie kwalifikują się programy odnawiania komputerów, organizacje polityczne i ustawodawcze oraz grupy interesu.

  Organizacje, które wspierają lub stosują dyskryminację ze względu na wiek, narodowość, płeć, kraj pochodzenia, sprawność fizyczną, orientację seksualną lub tło socjoekonomiczne nie kwalifikują się do programu. Żeby otrzymać wsparcie, organizacje muszą być w stanie udowodnić, że nie praktykują dyskryminacji na tle ww. powodów. 

  Organizacje składające wnioski o dotację powinny być gotowe do udostępnienia informacji o swojej działalności firmie Adobe, w celu sprawdzenia czy kwalifikują się do przyznania dotacji.

  Produkty Adobe nie mogą być przekazywane lub ponownie sprzedawane.

  Produkty Adobe nie mogą być wykorzystywane jako nagrody w losowaniu, innym działaniu mającym na celu zbieranie funduszy, ani jako nagrody indywidualne. 


Organizacja w ciągu jednego roku finansowego może zamówić cztery pojedyncze produkty. Rok finansowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca. 
Na produkty Cloud nie ma limitów zamówień.