Program Dotacji Microsoft: warunki kwalifikacji
 • Liczba licencji: Organizacja w cyklu dwuletnim może zamówić określony limit licencji na oprogramowanie Microsoft. Dwuletni cykl rozpoczyna się od złożenia pierwszego zamówienia i obowiązuje od 27 lipca 2011 r. Po dwóch latach rozpoczyna się nowy cykl i dostępny jest nowy przydział licencji.
  • W trakcie dwuletniego cyklu organizacja może zamówić:
     • Do 50 licencji na oprogramowanie (licencja elektroniczna wysyłana e-mailem)
     • Do 25 licencji Windows Server Standard
     • Do 5 licencji na produkty serwerowe, które nie są Windows Server Standard.
  • Można składać zamówienia tak długo, aż wyczerpie się limit. 
UWAGA! wyjątkiem jest system operacyjny Windows. Zamówienie na  pełną dotację na system Widnows można złożyć TYLKO RAZ w trakcie całego okresu działalności organiazcji. Można je złożyć na 1 - 50 sztuk, ale tylko jeden raz. 
 • Budżet: Organizacje kwalifikują się do produktów w tym programie niezależnie od wysokości rocznego budżetu operacyjnego.
 • Tylko zarejestrowane organizacje pozarządowe i biblioteki publiczne:
  • Produkty są dostępne dla organizacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz bibliotek publicznych. Biblioteki publiczne muszą mieć ważny wpis do Rejestru instytucji kultury.
  • Biblioteki publiczne mogą zamówić produkty w ramach Programu Dotacji tylko do użytku na komputerach dostępnych publicznie lub na komputerach, które są używane do bezpośredniego zarządzania komputerami dostępnymi publicznie.
  • Microsoft zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucania wniosku organizacji w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.  
 • Organizacje kwalifikujące się do Programu: Tylko organizacje non-profit, których misje przynoszą korzyści lokalnej społeczności, kwalifikują się do Programu Dotacji Microsoft. Może to obejmować organizacje działające w obszarze:
  • Udzielania pomocy ubogim
  • Rozwoju edukacji
  • Poprawy opieki społecznej
  • Ochrony kultury
  • Ochrony lub odnowy środowiska
  • Ochrony praw człowieka
  • Ustanowienie społeczeństwa obywatelskiego
 • Organizacje niekwalifikujące się do Programu: 
  Do Programu Dotacji nie kwalifikują się:
  • Organizacje lub agencje rządowe.
  • Instytucje edukacyjne, w tym szkoły, uniwersytety i szkoły zawodowe.
  • Organizacje opieki zdrowotnej, w tym szpitale, sieci opieki zdrowotnej, ambulatoryjne usługi opieki zdrowotnej, instytucje domowej opieki zdrowotnej, organizacje zajmujące się badaniami w tym zakresie oraz laboratoria. Wyjątek stanowią niezależne organizacje non-profit takie jak: społecznościowe, behawioralne i kobiece kliniki zdrowia; hospicja; służby ratunkowe; czy też banki krwi, tkanek i narządów.
  • Stowarzyszenia zawodowe i handlowe.
  • Profesjonalne i półprofesjonalne organizacje sportowe.
  • Organizacje polityczne, pracownicze i braterskie.
  • Firmy odpowiadające za instalacje oprogramowania na odnowionych komputerach w celu ich rozpowszechnienia lub przekazania darowizny na rzecz organizacji non-profit lub szkół. Zapraszamy na stronę Registered Refurbisher Program.
  • Biblioteki niepubliczne, nie prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym biblioteki prywatne, szkolne, specjalistyczne, biblioteki sił zbrojnych i biblioteki w agencjach rządowych.
 • Warunki usługi: Organizacje, które zamówią produkty Microsoft, muszą zaakceptować wszystkie obowiązujące warunki korzystania z usługi.
 • Zmiany w warunków usługi: Microsoft zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub zmieniania podanych wytycznych w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 • Polityka antydyskryminacyjna: Microsoft szanuje różnice indywidualne i kulturowe i zobowiązuje się do zapewnienia przyjaznego i wolnego od dyskryminacji otoczenia. Dlatego organizacje, które stosują politykę dyskryminacji w procesie zatrudnienia, systemie wynagrodzeń, awansowaniu pracowników, rozwiązywaniu umów, możliwościach przejścia na emeryturę, szkoleniach, programach i/lub usługach ze względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry, płeć, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną, przynależność polityczną, przynależność do związków zawodowych lub status weterana nie mogą uczestniczyć w tym programie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są organizacje religijne, które są zwolnione z przepisów zakazujących takiej dyskryminacji.
 • FAQ: Więcej informacji na temat zasobów firmy Microsoft dla organizacji non-profit i uprawnień do programu znajduje się w artykule Nonprofit FAQ.
 • Dystrybucja produktów:
  • Produkty w ramach tego programu zostaną przekazane wyłącznie zakwalifikowanym organizacjom i bibliotekom, nie osobom fizycznym.
  • Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku przez opłacanych pracowników organizacji i nieopłacane osoby pracujące w wymiarze pełnoetatowym, które mają istotne bieżące obowiązki zarządcze, operacyjne lub finansowe, i które nie będą używać tej licencji do generowania dochodu osobistego. Wolontariusze, członkowie i beneficjenci organizacji non-profit nie kwalifikują się do uzyskania licencji i subskrypcji typu non-profit.
  • Organizacje będące odbiorcami nie mogą przekazywać ani odsprzedawać produktów Microsoft innym organizacjom, w tym organizacjom partnerskim lub prawnie niezależnym organizacjom siostrzanym.
  • Produkty Microsoft nie mogą być instalowane na komputerach, które zostaną przekazane lub sprzedane innym organizacjom lub osobom, nawet w ramach programu charytatywnego.