• Liczba produktów: 
  • Organizacje mogą zamówić nieograniczoną liczbę produktów Microsoft objętych zniżką.
  • Jedno zamówienie musi obejmować co najmniej 5 licencji na ten sam lub kilka różnych produktów.
 • Budżet:
  • Do programu kwalifikują się wszystkie organizacje, niezależnie od ich rocznego budżetu operacyjnego.
Image Placeholder
 • Organizacje pozarządowe i biblioteki:
   • Produkty dostępne są dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz bibliotek publicznych.
   • Biblioteki publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. i wpisane do księgi rejestrowej instytucji kultury. Biblioteki publiczne mogą zamawiać oprogramowanie Microsoft pod warunkiem, że będzie ono zainstalowane wyłącznie na komputerach dostępnych publicznie lub na komputerach zarządzających dostępem publicznym do komputerów znajdujących się w bibliotece.
   • Microsoft zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia zamówienia w dowolnej chwili i z dowolnego powodu.
 • Organizacje kwalifikujące się do Programu Microsoft Discount:
 • Do programu kwalifikują się organizacje pozarządowe służące lokalnym społecznościom. Katalog organizacji uprawnionych do skorzystania z programu obejmuje organizacje m.in. działające na rzecz:
   • Udzielania pomocy osobom ubogim;
   • Wspierania edukacji;
   • Poprawy warunków życia;
   • Ochrony dziedzictwa kulturowego;
   • Ochrony środowiska naturalnego;
   • Ochrony praw człowieka;
   • Tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
 • Organizacje nie kwalifikujące się do programu Microsoft Discount:
   • Organizacje i agencje rządowe
   • Szkoły, w tym: szkoły podstawowe, gimnazjalne, pomaturalne, zawodowe, licea, uczelnie wyższe i uniwersytety.
   • Organizacje ochrony zdrowia, w tym: szpitale, ambulatoria, organizacje opieki domowej i opieki dziennej, organizacje zajmujące się prowadzeniem badań medycznych i laboratoria.
   • Organizacje polityczne, bractwa, związki zawodowe, organizacje i stowarzyszenia branżowe, które nie prowadzą projektów charytatywnych lub nie działają na rzecz beneficjentów niebędących członkami; projekty fundraisingowe, projekty dotyczące organizacji i finansowania wydarzeń.
   • Organizacje zajmujące się regeneracją komputerów (np. poleasingowych), które będą także instalować oprogramowanie na naprawianych komputerach, dystrybuowanych bądź przekazywanych następnie organizacjom pozarządowym lub szkołom powinny odwiedzić stronę Registered Refurbisher Program.
   • Biblioteki niepubliczne, włączając biblioteki prywatne, szkolne, specjalistyczne, wojskowe i biblioteki należące do agend rządowych
 • Warunki usługi:
  • Organizacja zamawiająca produkty Microsoft musi zaakceptować warunki usługi.
 • Zmiany:
  • Microsoft zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w powyższych warunkach kwalifikacji bez uprzedzenia.

 • Polityka antydyskryminacyjna:
  • Warunkiem udziału w programie jest zaakceptowanie oświadczenia, które zaświadcza zgodność z polityką antydyskryminacyjną Microsoft. Zgodnie z nią do programu nie kwalifikują się organizacje, które przy zatrudnianiu, promocji, zwalnianiu, wynagradzaniu, dostępie do szkoleń lub świadczonych usług i/ lub uprawnieniach emerytalnych stosują dyskryminację ze względu na wiek, pochodzenie, płeć, narodowość, niepełnosprawność, rasę, wygląd, religię, orientację seksualną czy też stan cywilny nie kwalifikują się do uczestnictwa w programie. Aby otrzymać darowiznę organizacje muszą chcieć i być w stanie zaświadczyć, że nie dyskryminują ze względu na powyższe kryteria.
 • FAQ:
  • Więcej informacji o zasobach Microsoft dla organizacji pozarządowych dostępne jest w artykule Microsoft Nonprofit FAQ (dostępne w jęz. angielskim).
 • Dystrybucja produktów:
  • Zamówiony produkt przekazany zostanie jedynie kwalifikującym się organizacjom i bibliotekom publicznym, a nie osobom indywidualnym.
  • Produkty Microsoft nie mogą być przekazywane lub ponownie sprzedawane.
  • Produkty Microsoft nie mogą być zainstalowane na komputerach, które zostaną następnie przekazane lub sprzedane innym organizacjom lub osobom prywatnym, nawet w ramach programu dla organizacji non-profit.
Image Placeholder