Rejestracja organizacji jest warunkiem uczestnictwa w Programie zniżek i dotacji Fundacji TechSoup. Dzięki rejestracji w Programie, Twoja organizacja będzie mogła skorzystać z oferty nowoczesnego oprogramowania, usług IT i sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach dla organizacji non-profit.

Organizacje kwalifikujące się do Programu TechSoup Polska

Do Programu TechSoup Polska kwalifikują się polskie organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) oraz organizacje kościele i inne związki wyznaniowe zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Proces rejestracji składa się z dwóch kroków:
  • podanie danych do kontaktu osoby, która będzie logować się do Programu na www.techsoup.pl
  • podanie danych organizacji, która ma być zarejestrowana oraz załączyć odpis z KRS lub Rejestru organizacji kościelnych i innych związków wyznaniowych oraz Statut organizacji.
UWAGA!
Osobą kontaktową powinna być osoba pełniąca funkcję członka zarządu w organizacji, która jest rejestrowana lub osoba upoważniona przez zarząd organizacji do rejestracji i zarządzania kontem na podstawie stosownego pełnomocnictwa.W tym ostatnim przypadku uprzejmie prosimy o załączenie skanu pisemnego pełnomocnictwa (np. PDF), które będzie zawierało co najmniej:
  • dane osoby upoważnionej do rejestracji organizacji przez jej zarząd (imię, nazwisko, funkcja w organizacji, adres e-mail który został wykorzystany w założeniu konta personalnego)
  • dane członków zarządu, którzy udzielają pełnomocnictwa zgodnie z zasadami reprezentacji w organizacji (imię, nazwisko, pełniona funkcja, adres e-mail do kontaktu, telefon do kontaktu)
  • wyrażoną zgodę członków zarządu organizacji na zarejestrowanie przez w/w osobę organizacji w programie zniżek i dotacji prowadzonym przez Fundację TechSoup.
  • podpisy członków zarządu, datę i miejscowość sporządzenia pełnomocnictwa oraz pieczątkę organizacji
W komunikacji z organizacją, będziemy wykorzystywać oficjalny adres e-mail organizacji. To na niego będą przesyłane wiadomości na temat zamówień, dostęp do programów czy inne ważne informacje.  
Proces kwalifikacji trwa zazwyczaj od 10 do 14 dni roboczych, przy czym w przypadku pytań ze strony TechSoup może ulec wydłużeniu.